PROVOZNÍ ŘÁD

Provozovatel: SILEDA COMPANY s.r.o.  se sídlem Sjízdná 5602/4 Ostrava-Třebovice, 70800

IČO: 04988485,DIČ:CZ04988485, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským Soudem v Ostravě -

oddíl C vložka 65853

Adresa provozovny:

Fit Life  24 Hours

Sjízdná 5602/4, Ostrava-Poruba, 70800

 

 

Provozní podmínky:
I. SOUHLAS S PODMÍNKAMI

1. Návštěvník je povinen seznámit se s tímto Provozním řádem, řídit se jím a chovat se v souladu s ním. Uhrazením vstupného dle platného ceníku nebo zaplacením členství ve Fitness centru návštěvník vyjadřuje s Provozním řádem Fitness centra svůj plný abezvýhradný souhlas.


II. PROVOZ FITNESS CENTRA, PROVOZNÍ DOBA, VSTUPNÉ

1. Fitness centrum je určeno k rekreačnímu sportovnímu využití veřejnosti.

2. Fitness centrum je otevřeno denně, včetně víkendů a většiny státních svátků. Plánované změny a výjimky z provozní doby jsou s časovým předstihem uveřejňovány na facebookových stránkách Fit Life 24 Hours,webových stánkách www.fitlife24.cz a vývěskami v prostorách Fitness centra.

3. Vstup do prostor Fitness centra je možný nejpozději 60 minut před koncem provozní doby. Prostory fitness centra je třeba opustit nejpozději 15 minut před koncem provozní doby tak, aby se návštěvníci stihli včas osprchovat a převléct.

4. Návštěvník je oprávněn vstoupit do prostor Fitness centra a užívat jednotlivá zařízení a vybavení a nebo čerpat jeho služby pouze na základě řádně uhrazeného vstupného, nebo bodovými kredity  v souladu s aktuálně platným ceníkem služeb.

5. Vstupné je možné uhradit jednorázově platbou v hotovosti,stravenkami,benefity na recepci Fitness centra či z předplatného prostřednictvím kreditního účtu. V případě platby prostřednictvím kreditního účtu návštěvník uhradí předem na účet Fitness centra finanční částku k tomu určenou., a to formou hotovostní platby na recepci Fitness centra nebo pomocí platebního terminálu.

 

6. Permanentky a jejich využití.Roční,půlroční,měsíční,double měsíční a měsíční student permanentkalze využít 1x denně tz.1 den=1 vstup, pemanentky je nepřenosné.Ostatní typy bodobých permanentek  se využívají 1 bod=1 vstup i několikrát za den a jsou přenosné.

7. Multisport karty,při předložení karty jste povini se prokázat dokladem s fotografií.Tyto podmínky jsou dané společností

MULTISPORT.

III. PRAVIDLA CHOVÁNÍ VE FITNESS CENTRU, ODPOVĚDNOST PROVOZOVATELE

1. Při využívání služeb Fitness centra jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny personálu.

2. Vstup do Fitness centra je povolen pouze v čisté, pevné obuvi a ve vhodném sportovním oblečení. Z hygienických důvodů je při cvičení na posilovacích strojích každý z návštěvníků povinen používat ručník.

3. Veškeré svršky včetně venkovní obuvi je každý návštěvník povinen uložit na místě k tomu určeném, tz. do šatních skříněk. Odkládání oblečení a jiných věcí větších rozměrů (včetně batohů a kabel) mimo šatní skříňky je zakázáno. Cennosti (zejména peníze, šperky, doklady, klíče od auta,mobily, aj.) mohou návštěvníci ponechat u obsluhy Fitness centra. Za věci uložené v prostorách Fitness centra v rozporu s těmito pravidly nepřebírá Provozovatel jakoukoli odpovědnost.

4. Jakoukoli krádež či ztrátu osobních věcí je nutno IHNED ohlásit pracovníkovi recepce.Dále je povinností návštěvníka zavolat policii k sepsání protokolu a samostatně vyplnit předložený tiskopis pro pojišťovnu. Na dodatečné ohlášení krádeže či ztráty nebude brán zřetel!

5. Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Za zdravotní stav cvičenců nenese provozovatel žádnou zodpovědnost.

6. Návštěvníci užívají veškeré zařízení Fitness centra na vlastní nebezpečí. Před započetím každého cvičení jsou povinni se přesvědčit, zda stroje či zařízení Fitness centra nejeví známky poškození či závady, které by bránily jejich bezpečnému užití. V případě zjištění jakéhokoli poškození či závady je každého povinností uvedenou skutečnost oznámit obsluze fitness centra, pracovníkovi recepce nebo provoznímu . Cvičení s takovýmto zařízením je zakázáno.

7. Provozovatel nenese odpovědnost za zranění či úrazy vzniklé nesprávnou manipulací s jakýmkoli zařízením Fitness centra či nesprávným prováděním cviků. Jakékoli dotazy týkající se manipulace s tímto zařízením návštěvníkovi zodpoví obsluha Fitness centra. Jakékoli zranění je nutno bezodkladně hlásit obsluze Fitness centra.

8. Při provozování příslušné sportovní činnosti nesmí návštěvník ohrozit své zdraví ani zdraví ostatních návštěvníků. Každý návštěvník je povinen chovat se slušně a ohleduplně k ostatním návštěvníkům Fitness centra. Přemisťování cvičebních strojů, stojanů a ostatního vybavení Fitness centra není dovoleno.9. Návštěvníci jsou odpovědni za dodržování pořádku v celém prostoru Fitness centra, za ochranu majetku Provozovatele a za škody vzniklé porušením Provozního řádu. Návštěvníci jsou povinni respektovat také příslušné protipožární předpisy, zejména dodržovat zákaz manipulace s otevřeným ohněm v prostorách Fitness centra. Veškeré zjištěné závady a havárie jsou návštěvníci povinni nahlásit pracovníkovi recepce.10. V prostorách Fitness centra platí přísný zákaz konzumace vlastních potravin, kouření a požívání alkoholických nápojů a jiných omamných či psychotropních látek. Konzumace nealkoholických nápojů ve skle je možná pouze v prostorách baru Fitness centra. Ve sportovních částech Fitness centra je dovoleno požívání pouze nealkoholických nápojů v uzavřených plastových obalech. Dále není dovoleno vnášet do prostor Fitness centra zbraně, střelivo a jinak nebezpečné předměty, jejichž manipulací by mohlo dojít ke škodě na zdraví či majetku Provozovatele a třetích osob.

 

11. V prostorách fitness centra je zakázáno provádět jakoukoli činost osobního tréninku pokud osoba,která tuto činnost provádí nemá uzavřenou nájemní smouvu o poskytování této činnosti ve společnosti Fit Life 24 Hours.

 

12. Zákaz vnášení vlastních speciálních a cvičeních pomůcek do fitka,vyjímku tvoří rehabilitační pomůcky k předepsané lékařem po konzultaci s osobním trenérem.

 

13. Do všech prostor Fitness centra je zakázán vstup osobám pod vlivem allkoholu a jinych omamných a psychotropních či návykových látek,špinavého nebo zjevně nevhodném oblečení,nebo osobám vzbuzujícím veřejné pohoršení či osobám jinak porušujícím provozní řád Fitness centra. V těchto případech personál provozovatele oprávněn kdykoli vyzvat tyto osoby, aby fitness opustily.pokud tak neučiní,mohou být z prostor fitness centra bez náhrady vyvedeny.

 

14. Děti mladší 15 let se smí pohybovat v prostorách Fitness centra pouze ve vyjímečných případech,po předchozím souhlasu personálu,a to vždy v doprovodu rodičů či osoby starší 18 let,kteří výslovně a nepřenositelně nesou plnou zodpovědnost za případné škody na zdraví svého dítěte i majetku provozovatele a třetích osob dítětem způsobené.

 

15. V případě ,kdy zodpovědnost za osobu mladší 15let přebírá v rámci vedené cvičební lekce osobní trenér Fitness centra, dochází k přechodu odpovědnosti za tuto osobu jejím převzetím od jejich rodičů či jiného doprovodu dospělé osoby. Do té doby a po zpětném předání doprovodu po skončení cvičební lekce je za pohyb osoby mladší 15 let  ve Fitness centru zodpovědný tento doprovod.

 

16. Návštěvník odpovídá za ztrátu,zničení či poškození majetku provozovatele v plné výši,byť k této škodě došlo z důsledku neůmyslného jednání.Návštěvník ,který škodu způsobí,je povinen ji provozovateli nahradit bez zbytečného odkladu.

 

17. Po odchodu ze šatny je každý návštěvník povinen vyprázdnit šatní skříňku a nechat ji odemčenou.Po dobu svého pobytu ve Fitness centru je povinen klíč od šatní skříňky náležitě opatrovat.Odpovídá za škodu,která vznikne provozovateli jeho ztrátou,poškozením nebo zneužitím.V případě ztráty klíče je návštěvník povinen uhradit provozovateli částku 200,- Kč jako náklad na výměnu zámku.

 

18. Provozovatel je oprávněn tento provozní řád kdykoli aktualizovat či jednostranně změnit.nové znění provozního řádu bude účinný odedne zveřejnění nového znění provozního řádu na internetových stránkách Fitnes centra www.fitlife24.cz ,na FaceBooku Fit Life 24 hours a na vývěsce v prostoru Fitness centra.

 

19. Při opakovaném nedodržování provozního řádu ze strany návštěvníků,jsou zástupci Fit Life 24 Hours oprávněni s   klientem,který se tohoto jednání dopustil,znemožnit mu přístup do fitness centra ,a to bez náhrady.

 

Tento Provozní řád je platný od 1.9.2016

Logo Fit Life final (2).png